เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในกระกวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง กรรมวิธีการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง