คำอธิบายรายวิชา

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลอย่างต่อเนื่อง การจำลองและวิเคราะห์มิติ การไหลแบบสม่ำเสมอของของไหลที่อัดตัวไม่ได้

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  4011101ฟิสิกส์ 1