คำอธิบายรายวิชา

แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกับความดัน หน่วยแรงในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ การแอ่นตัวของคาน แรงบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมมอร์ และหน่วยแรงกระทำร่วม เกณฑ์การวิบัติ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 5541303กลศาสตร์วิศวกรรม