คำอธิบายรายวิชา

หลักการแปลงพลังงานและแนวคิดการใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้ การศึกษาส่วนประกอบของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สและโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรผสมและโรงไฟฟ้าผลิตความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การควบคุมและอุปกรณ์ เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วิชาบังคับก่อน  :  5542306 อุณหพลศาสตร์