คำอธิบายรายวิชา

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน ความหมายและการแบ่งชนิดของพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น และพลังงานจากขยะ พลังงานไฮโดรเจน รวมทั้งแหล่งพลังงานทดแทนในรูปอื่น ๆ ตลอดจนศักยภาพและเทคโนโลยีการนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์