คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร การคำนวณภาระทางความร้อนที่เข้ามาให้อาคาร ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอุปกรณ์ในอาคาร  ได้แก่ หม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องอัดอากาศ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร