ศึกษาการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดนอกรูปแบบ การพัฒนาวัตถุช่วยคิด ทำความเข้าใจแนวคิดนอกรูปแบบสำหรับการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางไฟฟ้า และการนำเสนอหัวข้อการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า