ศึกษาประเภท ลักษณะความเป็นอยู่ การเลี้ยงและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์การเพาะพันธุ์และอนุบาล โรคพยาธิและการป้องกันรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตู้ปลา ระบบการกรองน้ำ และอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแต่ละชนิด