ประเภทและรูปแบบของอาหารสัตว์น้้า โภชนศาสตร์สัตว์น้้า การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ วิธีการให้อาหารสัตว์น้้าและการประเมินประสิทธิภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหารสัตว์น้้า วัตถุดิบและหลักการค้านวณสูตรอาหาร การประกอบอาหารสัตว์น้้า กระบวนการผลิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้้า