ประเภทและรูปแบบของอาหารสัตว์น้ำ โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ  วิธีการให้อาหารสัตว์น้ำและการประเมินประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหารสัตว์น้ำ วัตถุดิบและหลักการคำนวณสูตรอาหาร  การประกอบอาหารสัตว์น้ำ  กระบวนการผลิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ำ