วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเป็นการศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการทำฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผน การจัดการธุรกิจ การบริหาร การคำนวณผลผลิตและสถิติประชากร ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ