ระบบตัวเลขและรหัส  ลอจิกเกตพื้นฐาน  หลักการพีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง  การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิก ทฤษฎีดีมอร์แกน ไอซี  วงจรเกทแบบต่างๆ แผนผังคาร์โนห์   การออกแบบวงจร โดยใช้แผนผังคาร์โนห์ วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลและอนาลอก  ตลอดจนการประยุกต์ใช้งาน