คำอธิบายรายวิชา

        ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ หาค่าความสัมพันธ์ของกระแส แรงดัน และกำลังไฟฟ้า ปฏิบัติการใช้กฎของโอห์ม  กฏของเคอร์ชอฟ ปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบโนดและเมซ   วงจรสมมูลเทวินินและนอร์ตัน ปฏิบัติการวงจรบริดจ์  วงจรแบ่งแรงดัน  ปฏิบัติการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด  ปฏิบัติการผลตอบสนองกระแสตรงในสภาวะชั่วขณะของอุปกรณ์ไฟฟ้า และการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า