คำอธิบายรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(5572103)

ความรู้พื้นฐาน นิยาม หน่วย วงจรตัวต้านทาน แหล่งกำเนิดพึ่งพิง วิธีการวิเคราะห์ทฤษฎีวงจรข่าย  องค์ประกอบสะสมพลังงาน  วงจร R-C  และ  R-L  วงจรอันดับสอง  เฟสเซอร์และการกระตุ้นไซนูซอยด์  การวิเคราะห์กำลังงานไฟสลับในสถานะอยู่ตัว  วงจรสามเฟส  ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย ผลตอบสนองความถี่  อนุกรมฟูเรียร์  การแปลงฟูเรียร์  และการแปลงลาปลาซ