ศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ     ทั้งที่พบในธรรมชาติและที่พบในบ่อเลี้ยง ชนิด ลักษณะและอาการของสัตว์น้ำที่เป็นโรค ฤดูกาลที่ระบาด การป้องกันและการรักษา ตลอดจนผลกระทบต่อผู้บริโภค