คำอธิบายรายวิชา ตาโต

ศึกษาความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยการจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามอิทธิพลปัจจัยภายในและภายนอก ตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ การศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งแนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบันของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ