หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ความน่าจะเป็น ยีนโครโมโซม รีคอมบิเนชั่น โครงสร้าง และสมบัติของสารพันธุกรรม การจำลองสารพันธุกรรมการทำงานและการควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากร พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นทางการเกษตร