หลักการพื้นฐานของภาษา กรกำหนดตัวแปร รูปแบบคำสั่ง คำสั่งและโปรแกรม การคำนวณ เงื่อนไข วงรอบ การเรียงลำดับ การแสดงผลข้อมูล การลบ การแก้ไขข้อมูล การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล การออกแบบหน้าต่าง การเลือกวัตถุ การเขียนโปรแกรมภาษา การเชื่อมโยงฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมภาษากับงานควบคุมา