หลักการและโครงสร้างของภาษาซี  การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ควบคุมถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของตัวแปร โครงสร้างและการควบคุมอะเรย์พอยส์เตอร์