หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  โครงสร้างและองค์ประกอบของการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  เช่น  หน่วยความจำ  หน้าที่ของวงจรตรรกะ ระบบบัส  สัญญาณสั่งการและควบคุม หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น  ระบบอินเตอร์แอกทีฟ  ระบบออนไลน์