จุดประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือ Pivot Table และ PivotChart ใน Microsoft Excel 2007 ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้าง ตลอดจนใส่สูตรคำนวณลงใน Pivot Table ได้
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำผลสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table มาสรุปต่อยอดเป็นกราฟ
  ในรูปของ PivotChart ได้
 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table และ PivotChart กับข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้

มาตรฐานหลักสูตร

 1. สามารถสร้าง Pivot Table
 2. สามารถปรับแต่ง Pivot Table
 3. สามารถตกแต่งรายการ Pivot Table
 4. สามารถจัดการรายงาน Pivot Table
 5. สามารถคำนวณใน Pivot Table
 6. สามารถเปลี่ยนตาราง PivotTable นำเสนอในลักษณะของ PivotChart

คำอธิบายหลักสูตร       

        ปฏิบัติ งานสร้าง Pivot Table งานปรับแต่ง PivotTable งานตกแต่งรายการ PivotTable  งานจัดการรายงาน Pivot Table งานคำนวณใน PivotTable งานเปลี่ยนตาราง PivotTable นำเสนอในลักษณะของ PivotChart