เทคโนโลยีสื่อประสมสอนการถ่ายภาพเบื้องต้น : อ.เกรียงไกร  จริยะปัญญา