เทคโนโลยีภายในชุมชนท้องถิ่น วิเคราะห์และสังเคราะห์ การพัฒนาและการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม