การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สิทธิและจรรยาบรรณของวิศวกร สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ กฏหมายแรงงานและการประกอบอาชีพวิศวกรเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล