ยักคิ้ว ศึกษาและเข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ  พฤติกรรม  คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว  มารยาท  บุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ  การสื่อสาร  ตลอดจนศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การสื่อสารในสังคม  การนัดหมาย  การจัดประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง แก้มแดง