ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเชิงไฟฟ้ากำลัง วงจรคอนเวอร์เตอร์ วงจรทอนระดับ วงจรชอปเปอร์ วงจรเรียงกระแส วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรไซโคลคอนเวอร์เตอร์ การปรับความเร็วมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ  วงจรควบคุมต่างๆ