ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอกนิกส์ 
แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป