เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกลุ่มของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ  หน่วยความจําแบบเก็บโปรแกรมหรือคําสั่งและข้อมูล  รีจีสเตอรและการอ้างแอดเดรส ภาษาแอสแซมบลี้การออกแบบซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงกับภายนอก การขยายไมโครคอนโทรลเลอรการประยุุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ในระบบควบคุมทั้งแบบ 8 และ 16 บิท ปฏิบัติและสร้างชิ้นงานเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ศึกษา