หลักการและโครงสร้างของภาษาซี การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ควบคุมถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของตัวแปรโครงสร้างและการควบคุมอะเรย์พอยส์เตอร์