รายวิชาเพิ่มเติม  คอมพิวเตอร์4    รหัววิชา ง14201  จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี

คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาชาวบ้าน การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศทางด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  การเตรียมการก่อนใช้งาน  ขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถใช้สั่งง่าย ๆ ในโปรแกรมระบบปฏิบัติการได้แหล่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  สถานที่ที่สามารถใช้ค้นหาข้อมูล  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต   การสืบค้นข้อมูล  วิธีการนำเสนอข้อมูล  เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลและทำความเข้าใจปัญหาให้ชัดเจน

                การสร้างชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการนำเสนอผลงานโดยใช้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอผลงานและชิ้นงานของตนเอง

               เพื่อให้เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และมีคุณธรรม