ง20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (โปรแกรมตารางงงาน) ครูไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
กลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ศึกษาและฝึกทักษะทางด้านตารางการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ทักษะการใช้สมุดงาน การใช้สูตรและฟังก์ชัน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอื่นๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การบริหารข้อมูลบนแผ่นงาน สร้างแผ่นงานให้มี ความสามารถสูงขึ้น การใช้สมุดงานร่วมกัน และการเชื่อมโยงสมุดงาน ประยุกต์ใช้งาน

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์

มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต