ศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้สร้างตารางคำนวณ (โปรแกรม  Microsoft Excel 2010)  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม  เช่น ส่วนประกอบของโปรแกรม แถบริบบ้อนคำสั่ง  แถบเมนู  แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต้น การเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิดงานใหม่และงานเก่า  การทำงานกับเวิร์กบุค   การทำงานกับเวิร์กชีต   การป้อนข้อมูลในเซลล์  การจัดรูปแบบเซลล์  การสร้างแผนภูมิ  การสร้างรายงานข้อมูล   การคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่น และการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

             ฝึกปฏิบัติการเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิดงานใหม่และงานเก่า การทำงานกับเวิร์กบุค การทำงานกับเวิร์กชีต การป้อนข้อมูลในเซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์ การสร้างแผนภูมิ การสร้างรายงานข้อมูล  การคำนวณ  และการใช้ฟังก์ชั่น  การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์  และการฝึกปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมตามแบบที่กำหนดให้

             เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี  ในการทำงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ   หรือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้