ศึกษาหลักการของตารางทำงาน  การคำนวณบนตารางทำงาน  รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทำงาน  การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ  การจัดรูปแบบชิ้นงาน  การพิมพ์  การสร้างกราฟ  ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน  ป้อนข้อมูล  แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ  จัดรูปแบบชิ้นงาน สร้างกราฟ  ใช้ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ประยุกต์ตารางทำงานในงานต่าง ๆ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยใช้ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงาน จนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานที่ทำ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน  ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น และอดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

ผลการเรียนรู้
๑.    อธิบายหลักการพื้นฐานตารางทำงาน
๒.     อธิบายหลักการทำงานพื้นฐานโปรแกรมตารางทำงาน
๓.    สามารถนำข้อมูลมาจัดกระทำในตารางทำงานได้
๔.    สามารถใช้โปรแกรม Excelในการคำนวณได้  
๕.    ใช้โปรแกรม Excel ในการนำเสนองานด้านกราฟิกได้  
๖.    สามารถประยุกต์การทำงานในด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ