คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การเขียบยนเว็บเพจด้วยภาษา HTML) ชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ ม.5

จำนวน   20  ชั่วโมง                                                                                                 จำนวน   1   หน่วยกิต

                           ศึกษาโครงสร้างการตกแต่ง ตาราง ในการสร้างเว็บเพจ จากโปรแกรมภาษา HTML
และหลักการออกแบบเว็บไซต์ แถบสถานะ อุปกรณ์ การใช้ตัวอักษร การแทรกภาพ ตาราง
การใช้เลเยอร ์ จุเชื่อมโยงจากโปรแกรม การสร้างเว็บ และการแต่งภาพใช้ในเว็บจาก
โปรแกรม ตกแต่งภาพที่เหมาะสมกับช้อนงาน
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมภาษา HTML ในการสร้างโครงสร้าง ตกแต่ง ตาราง ในการจัดทำและปฏิบัติ
การใช้โปรแกรมในการสร้างเว็บ ออกแบบเว็บเพจ แถบสถานะ อุปกรณ์ การใช้ตัวอักษร
การแทรกภาพ ตาราง การใช้เลเยอร์ จุเชื่อมโยงจากโปรแกรมในการสร้างเว็บเพจ รวมถึงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำหรับแต่งภาพ เพื่อใช้สร้างเว็บเพจได้เหมาะสม
                 เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าเกิดจินตนาการในการใช้โปรแกรมภาษา HTML และ โปรแกรม
ในการสร้างเว็บไซต์ อยากสร้างสรรค์และใช้โปรแกรมแต่งภาพสำหรับใช้กับเว็บเพจได้
อย่างสวยงามมีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดี ต่อการเรียนการสอน