รู้ เข้าใจ อธิบายความสำคัญของข้อมูล แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่สนใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม วิธีการวางแผนเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เข้าใจ รู้คุณค่า เห็นประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม