รายวิชาการปลูกพืชผักทั่วไป  เป็นรายวิชาที่ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ของการปลูกพืชผักทั่วไป  การจำแนกพืชผักตามลักษณะต่าง ๆ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก  การเลือกทำเลที่เหมาะสมในการปลูก การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์  การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักจากแหล่งต่าง ๆ  การเตรียมดินเพาะกล้า  การเตรียมดินปลูก  การเพาะ  การปลูก  การดูแลบำรุงรักษา  ป้องกันโรคและศัตรูของพืชผักด้วยสารอินทรีย์  การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการถนอมอาหาร การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  การประเมินผล  และการวางแผนประกอบอาชีพการปลูกพืชผักทั่วไป

            บอกความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ของการปลูกพืชผักทั่วไป  จำแนกพืชตามลักษณะต่าง ๆ  บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก  เลือกลักษณะทำเลที่เหมาะสมใน      การปลูกพืชผัก  เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์  เลือกเมล็ดพันธุ์ดี  ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชผักจากแหล่งต่าง ๆ  ตัดสินใจเลือกปลูกพืชผักทั่วไปได้อย่างเหมาะสม  เพาะกล้า  เตรียมดิน  ปลูก  การดูแลบำรุงรักษา  ป้องกันโรคและศัตรูของพืชผักทั่วไปโดยใช้สารอินทรีย์  เก็บเกี่ยวผลผลิตและถนอมอาหาร  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนวทางการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักทั่วไป

            มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะในการปลูกพืชผักทั่วไปด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เลือกใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชผักทั่วไปอย่างเหมาะสม