วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.ตชด.บ้านท่าวังหิน