คำอธิบายรายวิชา

              วิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) รหัส  21201                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                               ภาคเรียนที่ 1 

               ศึกษา  วิเคราะห์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ความสามารถในการใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร  โปรแกรมประมวลผลคำ