อ่านออกเสียง  ความหมายของคำ  คำคล้องจอง  บทร้อยกรองง่ายๆ  อ่านจับใจความ  นิทาน  เรื่องเล่าสั้นๆ  บทเพลงและบทร้อยกองง่ายๆ  เรื่องราวในบทเรียน  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  อ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อเสนอแนะ  การคัดลายมือ  การเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์  ตามจินตนาการ  การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งที่ซับซ้อน  เล่าเรื่องที่ฟังและดูพูดแสดงความคิดเห็น  สาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู    การพูดแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  จากเรื่องเล่า  สารคดี  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน  เพลง  การพูดสื่อสารแนะนำตนเอง  พูดขอความช่วยเหลือ  คำขอบคุณ  คำขอโทษ  การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ  ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน  การบอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย  การเขียนสะกดคำการแจกลูก  การอ่านเช่นคำมาตราตัวสะกดที่ตรงและไม่ตรงตามมาตรการผันอักษรกลาง อักษรสูง  และอักษรต่ำ  คำที่มีตัวการันต์  พยัญชนะควบกล้ำ  อักษรนำ  คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน  คำที่มี รร  ความหมายของคำ  การแต่งประโยค  เรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสม  การเลือกใช้ข้อคิดจากการอ่านนิทาน  เรื่องสั้นง่ายๆ  ปริศนาคำทาย  บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  ร้องบทร้องเล่นในท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

                   โดยใช้การฟัง  พูด  อ่านและเขียนเป็นกระบวนการคิด  มีทักษะทางภาษา  ทักษะการสื่อสาร  ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม  รักชาติ  ศาสนา  กษัตริย์  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  สรุปเรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์   ใช้ภาษาในการแสดงหาความรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีคุณค่าทางจริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  

  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน    อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ท ๑.๑         ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 

ท ๒.๑       ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

ท ๓.๑        ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗   

ท ๔.๑        ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕  

ท ๕.๑        ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  

รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด