อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง   ข้อความเรื่องสั้นและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมายของคำ  สรุปความรู้  ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามคำสั่ง  เข้าใจความหมาย อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสะกดคำ  เขียนบรรยาย  บันทึกประจะวัน  การเขียนจดหมายลาครู  เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  และเรื่องตามจินตนาการ  ประเมินในสิ่งที่ฟังและดู  สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต  สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ  และพยางค์จำแนกส่วนประกอบของคำในประโยค  แต่งประโยค  คำขวัญ และคำคล้องจองได้  ใช้ภาษาได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  รู้และเข้าใจความหมายของคำ   ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะการอ่านวรรณคดี  วรรณกรรมพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  ท่องบทอาขยาน 

   โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย 

   เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน    อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม