กัดฟัน คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ลักษณะของพรรณไม้ในระบบนิเวศต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตชุมชนกับการใช้ทรัพยากร  แนวคิดและรูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  พัฒนาการและองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน