ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ  เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ  แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน   วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ  ด้านอย่างมีเหตุผล