วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว