คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์

 รหัสวิชา  ง 16102                  เวลา  40  ชั่วโมง                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                  ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี หลักการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการจัดเก็บข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต นำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สร้างชิ้นงานจากการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อที่จะนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   ฝึกทักษะการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเรียกใช้โปรแกรม สร้างงานนำเสนอผลงาน การเรียกดูสไลด์ในมุมมองต่างๆ การใส่ข้อความลงในสไลด์ การตกแต่งข้อความ จัดการกับรายการย่อย ใส่กล่องข้อความลงในสไลด์ ตกแต่งแผ่นสไลด์ วาดรูปลงในโปรแกรมนำเสนอผลงาน ใส่รูปภาพหรือรูปวาดต่างๆ แทรกข้อความศิลป์ สร้างผังองค์กร แทรกเสียงและใส่ภาพเคลื่อนไหว

                   โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้

          1. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้

          2. สร้างงานนำเสนอผลงานได้

          3. ใส่ข้อความและตกแต่งข้อความได้

          4. ตกแต่งแผ่นสไลด์ได้

          5. แทรกรูปภาพและวัตถุต่างๆ ลงในสไลด์

รวมทั้งหมด  ผลการเรียนรู้

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.6/1     บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2     ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3     เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ง 3.1 ป.6/4     นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5     ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ