ฝึกทักษะในการฟัง และการพูด ในบทสนทนาง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมา

 กัดฟัน