เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม