แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง

     การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัด ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

     โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ

     การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง  ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

     เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ และสามารถ นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้