คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                         เวลา   160   ชั่วโมง  จำนวน  4 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน  จำนวนเต็มหมืน จำนวนเต็มแสน  จำนวนเต็มล้าน สมบัติของจำนวนนับ การนำสมบัติของจำนวนนับไปใช้ การแก้ปัญหา การบวก การคูณ การหาร      การหา ห.ร.ม ค.ร.น และการนำไปใช้  เศษส่วน ความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษ ส่วนและการเรียงลำดับเศษส่วน การบวกลบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน การคูณ การหาร เศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ หาร เศษส่วน  ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ความหมายของทศนิยม การอ่านการเขียนค่าประจำหลักของตัวเลข การเขียนในรูปของการกระจายการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยม ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยม การบวกลบคูณหารทศนิยมและโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม  ร้อยละ ความหมายของร้อยละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ โจทย์ปัญหาร้อยละและการประยุกต์ รูปแบบความสัมพันธ์ของจำนวนและการนำไปใช้ รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชนิดของรูปเรขาคณิตและสามมิติ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ เส้นขนาน มุมแย้งและการสร้างเส้นขนาน การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ และรูปวงกลมและการแก้ปัญหา การหาปริมาตรหรือความจุของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ขอมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูลโดยการสังเกต สำรวจและการทดลอง การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ กราฟด้นและแผนภูมิวงกลมความน่าจะเป็นเบื้องต้น โอกาสและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแน่นอน

การจัดประสบการณ์หรือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสังเกต กระบวนการสื่อความ กระบวนการเชื่อมโยงความรู้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้อย่างอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

สามารถนำผลการเรียนรู้มานำเสนอด้วยความมั่นใจและตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มีความรับผิดชอบต่อตนเองทำงานอย่างมีระบบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่

ต้องการวัด