ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                                                          เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง     

   อ่านพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  ตัวเลขไทย  คำที่ประสมด้วยสระ  คำที่อยู่ในมาตรตัวสะกด  คำ  ประโยค  คำคล้องจอง  อักษรนำ  คำควบกล้ำและคำที่มีตัวการันต์  ความหมายของคำ  วรรณยุกต์  อักษรสูง  อักษรกลาง  และอักษรต่ำ  การเล่าเรื่องและคาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองคำขวัญจังหวัดยโสธร  บทร้อยกรองย่าเหล  ตำนานพญากง พญาพาน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  การเขียนอิสระ  เรื่องจากภาพจินตนาการ  การเขียนตามคำบอก  คำคล้องจอง  การจับใจความสำคัญสิ่งที่ฟังและดู  เข้าใจเนื้อเรื่องถ่ายทอดเป็นภาพได้  การพูดภูมิปัญญาทางภาษา  คำขวัญของจังหวัดยโสธร  การอ่านและเขียนพยัญชนะและสระ  ผันวรรณยุกต์  การสะกดคำและแจกลูกคำ  การเขียนคำ  กลุ่มคำ  ประโยค  การเรียงลำดับคำให้เป็นประโยค ใช้คำสุภาพได้ถูกต้องเหมาะสม  การเล่านิทาน  การอธิบายคุณค่าของนิทาน  พื้นบ้านท้องถิ่นของตนและถิ่นอื่น  นิทานคติธรรมหรือวรรณกรรมในบทเรียนตามความสนใจ   การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด

   โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย 

   เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน    อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ท ๑.๑         ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖ ,ป.๑/๗ ,ป.๑/๘  

ท ๒.๑       ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

ท ๓.๑        ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕   

ท ๔.๑        ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔

ท ๕.๑        ป.๑/๑, ป.๑/๒      

รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวชี้วัด