บทเรียนนี้แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่ สามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม